Viši sud u Beogradu, u parnici tužioca Luke Lazukića, protiv tuženih ,,COLOR MEDIA INTERNATIONAL“ DOO Novi Sad i Jordana Ginovića iz Beograda, doneo je sledeću presudu:

I Obavezuje se tuženi ,,Color Media International“ DOO Novi Sad i Jordan Ginović iz Beograda, kao solidarni dužnici, da tužiocu Luki Lazukiću iz Beograda, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava na pretpostavku nevinosti isplate iznos od 30.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 04.06.2020. godine pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja.

II Odbija se tužbeni zahtev tužioca preko dosuđenog, a do traženog iznosa, za iznos od još 420.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 04.06.2020. godine, pa do isplate kao neosnovan.

III Obavezuje se tuženi Jordan Ginović iz Beograda, kao odgovorni urednik, da o svom trošku javno objavi izreku ove presude bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju štampanog i elektronskog izdanja medija ,,Star“ od dana pravosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

IV Obavezuje se tuženi kao solidarni dužnici da tužiocu naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 58.600,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja.